Ingesta s.r.o.

Koordinátor BOZP při práci na staveništi

PŘÍPRAVNÁ FÁZE STAVEB

Podílí se na přípravě projektové dokumentace staveb z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků BOZP

Poskytuje odbornou podporu objednatele při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, konzultace z oblasti BOZP

Připravuje dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.:
       1.    Oznámení o zahájení stavebních prací – zpracování a zaslání
       2.    Plány BOZP – zpracování a vedení
       3.    Přehled rizik – zpracování
       4.    Zpracování registru právních předpisů BOZP


REALIZAČNÍ FÁZE STAVEB

I. Spolupráce s managementem

Zajišťuje odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

Aktivně se účastní porad vedení stavby, kontrolních dnů, zadavatele a management stavby průběžně seznamuje s výsledky své činnosti.

Koordinuje spolupráci mezi dvěma a více zhotoviteli, provádějícími činnosti na staveništi současně nebo v těsné návaznosti, s cílem chránit bezpečnost a zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům, vzniku nemocí z povolání a vzniku ekologických havárií.

Provádí pravidelné analýzy zjištěných údajů, zejména pro potřeby hodnocení vašich dodavatelů stavebních prací v souladu s požadavky normy ISO 9001.

II. Kontrolní činnost

Zajišťuje stálou kontrolu postupů prací v úzké součinnosti se specialisty objednatele.

Kontroluje, zda jsou práce prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP – u zhotovitelů i jejich podzhotovitelů.

Prokazatelně upozorňuje příslušné odpovědné osoby (mistr, stavbyvedoucí, odpovědný pracovník dodavatele) na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP a ochranu životního prostředí a požaduje sjednání nápravy

Průběžně informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.

Kontroluje realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů.

III. Preventivní opatření

Navrhuje technická a organizační opatření vhodná z hlediska bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, avšak respektující šetrný přístup k životnímu prostředí.

Sleduje, aby opatření byla v souladu s právními předpisy a hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem a byla ekonomicky přijatelná.

Zajišťuje školení řídících pracovníků příslušné stavby – legislativa BOZP a ochrana životního prostředí.

Ověřuje zabezpečení ostrahy a zařízení staveniště včetně kontroly vstupu a vjezdu s cílem zamezit vstup na stavbu nepovolaným osobám.

Identifikuje nebezpečí a vyhodnocuje rizika, které se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout.

Zajišťuje dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro závodní preventivní péči (ZPP).

IV. Dokumentace

Inspekční deník koordinátora se záznamy o každodenní činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu denní kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti se zadavatelem.

Databáze zjištěných závad, vytváří přehledové listy zjištěných závad pro různé úrovně řízení stavby včetně průkazné fotodokumentace.


Back to top