Ingesta s.r.o.

Komplexní inženýrská činnost

Rozsah námi zajišťované inženýrské činnosti zahrnuje veškeré výkony a potřeby platné legislativy ve výstavbě, doplněné o potřebné kroky při zastupování objednatele při realizaci vlastní stavby.

V rámci výkonu inženýrské činnosti naše firma zajišťuje :

kontrola prováděných prací
účast na kontrolních dnech stavby  a statutárních jednáních
účast na koordinačních jednáních s GP, zhotovitelem
účast při dílčích přejímkách stavebních prací a dodávek
organizace a zajištění předávacího řízení stavby
organizace a zajištění kolaudačního řízení stavby

Naše firma zajišťuje při provádění inženýrské činnosti souhrnný komplex činností spojených s realizací a provozem stavby, a to ve všech oblastech  dotčených investiční výstavbou :

1. Oblast právní:

V oblasti zajištění povinnosti provozovatele námi nabízený rozsah inženýrské činnosti postihuje  potřeby provozovatele ve vztahu k platné legislativě v době dokončení a zahájení provozu objektu.    
Jedná se zejména o:

zajištění, spoluúčast a právní poradenství při organizaci výběrových řízení na realizaci stavby
zajištění,spoluúčast a právní poradenství při uzavírání  smluv o dílo na dodávku stavby
příprava  dokladů pro rozhodování mandanta ve věcech smluvních
vyhotovení podkladů pro zajištění právních úkonů mandanta
vedení obchodní agendy a uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané        činnosti 

2. Oblast technická a organizační:

Jedná se o komplexní soubor výkonů a prací spojených s přípravou, realizací  a vedení stavby:

technickou pomoc při zpracování podkladů pro rozhodování objednatele
koordinace projektových prací
komplexní výkon inženýrské činnosti a technického dozoru investora, včetně řízení stavby

3. Oblast ekonomická:

Nedílnou součástí výkonů inženýrské činnosti jsou služby ekonomického poradenství ve výstavbě.
Tato oblast zahrnuje:

kontrolu a rozbory cen stavebních prací,technologických postupů
kontrolu a evidenci rozpracovanosti stavebního díla 
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů,
        faktur a stálá kontrola jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách

zpracování technicko - ekonomického vyhodnocení stavby
zpracování základních údajů pro evidenci hmotného majetku

4. Oblast zajištění provozu objektu:

Jedná se o komplexní soubor výkonů a prací spojených s přípravou , realizací  a vedení stavby:

zabezpečení odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisech z přejímacího řízení stavby,
        vč.zajištění opatření vyplývajících ze stavebního povolení

zabezpečení likvidace a  vyklizení staveniště


Back to top